top of page

Regulamin  rezerwacji usług

§ 1

DEFINICJE

Administrator, Usługodawca i Sprzedawca: Pracownia Rozwoju „EVOLUO” Agnieszka Kułakowska, z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Okulickiego 35E, NIP: 6911661689, REGON: 384250966

Użytkownik:: osoba dokonująca rezerwacji lub/i zakupu usług psychologicznych.

§ 2

ZASADY OGÓLNE

 1. Użytkownikiem może zostać osoba pełnoletnia.

 2. W przypadku usług stacjonarnych Użytkownikiem może zostać opiekun osoby niepełnoletniej, który dysponuje pełnią praw rodzicielskich.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formy świadczenia usługi lub odmowy jej wykonania, mając na uwadze stan psychiczny lub  zdrowia Użytkownika.

 4. Usługi stacjonarne oraz usługi on-line nie będą świadczone w stosunku do osób, które są pod wpływem środków odurzających, 

 5. Usługi on-line nie będą dodatkowo świadczone w stosunku do osób, które mają myśli samobójcze, okaleczają się  lub są
  po próbach samobójczych, są uzależnione od środków odurzających, cierpią na ciężkie objawy depresji lub zaburzenia osobowości albo zmagają się z innymi problemami wymagającymi pomocy stacjonarnej. 

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu przez Użytkownika.

 7. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora telefonicznie, pod Nr 666-693-617, mailowo,
  na adres: agnieszka@pracowniaevoluo.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pracowniaevoluo.pl, w zakładce „kontakt”.

§ 3

REZERWACJA, PŁATNOŚCI, ANULOWANIE WIZYTY

 1. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania terminu spotkania stacjonarnego lub on-line, z  wykorzystaniem systemu rezerwacyjnego na stronie www.pracowniaevoluo.pl/rezerwacje.

 2. Rezerwacja usług on-line podlega płatności z góry, wnoszonej w momencie dokonywania rezerwacji, z wykorzystaniem serwisu T-pay lub przelewy24.pl.

 3. W indywidualnych przypadkach (zgłaszanych na zasadach określonych w § 2 pkt 7) możliwe jest dokonanie płatności przelewem tradycyjnym.

 4. Usługi stacjonarne podlegają opłacie jak usługi on-line lub w gabinecie, podczas ich świadczenia, z wykorzystaniem terminala płatniczego lub gotówką.

 5. Rezerwacja terminu usługi stacjonarnej może wymagać wniesienia zadatku, który podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji z wizyty, co najmniej na 24 h przed jej terminem.

 6. Ceny usług są zgodne z cennikiem zawartym na stronie rezerwacji.

 7. Rezerwacja usługi on-line, która nie zostanie opłacona w ciągu 4 h od chwili jej dokonania zostanie automatycznie anulowana.

 8. W przypadku wizyt on-line lub wizyt zarezerwowanych w postaci karnetu istnieje możliwość ich anulowania, z pełnym zwrotem ceny, jednak nie później niż 24 h przed planowanym spotkaniem.

 9. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 7, cena rezerwacji nie ulega zwrotowi.

 10. W przypadku żądania faktury za wykonaną usługę, klient zobowiązany jest przekazać Administratorowi dane niezbędne
  do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.

 11. W przypadku zakupu usług w formie karnetu uprawniającego do otrzymania zniżki, nie ma możliwości zwrotu części karnetu, gdyż stanowi on jedną jednostkę. Możliwe jest przekazanie niewykorzystanej części innemu użytkownikowi za poinformowaniem Usługodawcy.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Usługi psychologiczne świadczone są zgodnie z zasadami obowiązującego kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

 2. W uzasadnionych przypadkach, psycholog może zalecić konsultacje lekarskie bądź specjalistyczne.

 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z niewłaściwego zastosowania informacji zawartych na stronie www lub otrzymanych w trakcie wykonywania usługi.

 4. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: agnieszka@pracowniaevoluo.pl.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji.

 2. Dane te są przechowywane przez Administratora zgodnie z polityka prywatności.

bottom of page