top of page

Polityka prywatności
Pracowni Rozwoju EVOLUO Agnieszka Kułakowska 

z siedzibą w Rybniku (44-274), ul. Gen. Okulickiego 35E

A. WPROWADZENIE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Rozwoju EVOLUO Agnieszka Kułakowska, z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Okulickiego 35E (NIP: 6911661689).

 2. Dla właścicielki Pracowni Rozwoju EVOLUO ochrona danych osobowych Klientów jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada ona najwyższych starań, by Klienci czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w procesie korzystania z usług Pracowni. Niniejsza Polityka wyjaśnia sposób postępowania z danymi osobowymi.

 3. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Pracowni Rozwoju EVOLUO Agnieszka Kułakowska świadczenie usług, określonych w profilu działalności firmy.

 

B. Zbieranie danych osobowych

 

Zbieranie danych zawsze następuje dobrowolnie, bezpośrednio od Klienta, chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu  mogą podlegać następujące dane:

 1. Imię i Nazwisko;

 2. Płeć;

 3. PESEL;

 4. Data urodzenia;

 5. Miejsce urodzenia;

 6. Adres zamieszkania;

 7. Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu);

 8. Nr dowodu osobistego lub paszportu, data jego wydania i ważności oraz organ, który dokument wydał;

 9. Nr prawa jazdy, data jego wydania i ważności oraz organ, który go wydał,
  a także kategorie pojazdów do których klient posiada uprawnienia (wraz z datami ważności);

 10. Miejsce Wykonywania pracy, zajmowane stanowisko, staż pracy;

 11. Dane lekarza lub pracodawcy zlecającego konsultację lub badanie;

 12. Dane dotyczące stanu zdrowia, w szczególności mające wpływ na wyniki konsultacji, badania psychologicznego lub prowadzonych oddziaływań psychologicznych;

 13. Dane dotyczące sytuacji osobistej i zawodowej Klienta mające wpływ
  na wyniki konsultacji, badania psychologicznego lub prowadzonych oddziaływań psychologicznych;

 14. Dokumentacja medyczna oraz psychologiczna dostarczona przez Klienta,  
  a także wytworzona w procesie świadczenia zleconych usług psychologicznych (w tym przebieg sesji treningowych i  wyniki badań);

 15. Dane opiekunów prawnych (w przypadku, gdy Klientem jest osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona);

 16. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu) osób, które wyraziły zgodę na kontakt w przypadku działań interwencyjnych z Klientem (zagrożenie życia lub zdrowia Klienta);

 17. Dane dotyczące okoliczności utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów;

 18. Informacje o wizytach oraz przeprowadzonych badaniach i konsultacjach;

 19. Informacje dotyczące sposobu realizowania płatności za wykonane usługi;

 20. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji dostarczanej do Pracowni Rozwoju EVOLUO;

 21. Wszelkie inne dane dostarczane przez Klienta, w tym wizerunek utrwalony w ramach funkcjonowania monitoringu.

 

C. Korzystanie z danych osobowych

 

Dane osobowe przekazywane Pracowni Rozwoju EVOLUO będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce.

 

Możemy wykorzystywać przekazane dane osobowe do celu:

 1. Świadczenia usług psychologicznych i szkoleniowych, polegających w głównej mierze na: wsparciu psychologicznym, psychoedukacji, terapii, superwizji, coachingu, konsultacjach psychologicznych (w tym na rzecz innych specjalistów), badaniach psychologicznych, będących podstawą sformułowania orzeczenia lub opinii psychologicznej, szkoleniu i innych, zlecanych przez Klienta

 2. Personalizowaniu naszych usług dla Klienta

 3. Umożliwienia korzystania z usług, poprzez zapewnienie kontaktu w celu umawiania kolejnych wizyt oraz kontaktu osobistego, mailowego, telefonicznego lub za pośrednictwem innych środków technicznych

 4. Rozliczania wykonywanych usług, poprzez wystawianie rachunków, faktur i ich przesyłania,  a także sporządzania wyciągów i formułowania przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Klientów;

 5. Wysyłania powiadomień e-mail i sms, na prośbę Klienta;

 6. Dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

 7.  Zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Klientów lub zainteresowane instytucje.

 8. Zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia i danych oraz zapobieganie oszustwom;

 9. Innych zastosowań.

Dane osobowe z pozycji 1 (imię i nazwisko) wraz  z datą badania mogą (za zgodą Klienta) zostać przekazane podmiotowi (lekarz lub pracodawca) zlecającemu badanie,  w celu rozliczenia płatności.

Pozostałe dane osobowe podlegają ścisłej ochronie również na podstawie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i mogą być przekazywane wyłącznie w przypadkach określonych ustawą, na wyraźne żądanie uprawnionych organów.

 

 

D. Ujawnianie danych osobowych

 

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym pracownikom  (w zakresie posiadanych uprawnień) lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Udostępnienie danych podwykonawcom (platformy do badań psychologicznych) poprzedzone jest pisemną zgodą Klienta.

Ponadto dane mogą zostać przekazane uprawnionym organom:

 w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

 1. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

 

E. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje nie będą przekazywane w ramach międzynarodowych transferów danych.

 

F. Przechowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji  określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne
  do tego celu lub tych celów.

 3. Dokumentacja związana z badaniami na rzecz medycyny pracy oraz badaniami kierowców przechowywana będzie w trybie określonym ustawą i rozporządzeniami w tej sprawie.

 4. Pozostała dokumentacja będzie niszczona po upływie 5 lat od ostatniej wizyty Klienta, z wyjątkiem zapisów monitoringu, który będzie przechowywany maksymalnie przez okres 21 dni.

 5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;

  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

 

G. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które zostaną podane w formie papierowej (w szafie zabezpieczonej zamkiem, z zamkniętych pomieszczeniach, w monitorowanym budynku), zaś w formie elektronicznej, na nośnikach zabezpieczanych hasłem dostępu.

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 

H. Nowelizacje

 

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez sporządzenie ich nowej wersji. Możemy powiadomić  Klientów o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej, na ich wyraźne żądanie.

 

I. Prawa Klienta

 

Klient może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych
wiąże się z:

 1. uiszczeniem opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą stronę A-4 dokumentacji

 2. dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Możemy na żądanie Klienta ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Można w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach kontaktowych.

Można w każdej chwili zażądać usunięcia nagrania własnego wizerunku z zapisu monitoringu.

 

J. Aktualizacja informacji

 

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

bottom of page